Tražite   Detaljno    


USLOVI KORIŠĆENJA
Ovaj pravilnik stupa na snagu 01.12.2011. godine
 
DEFINICIJE
Na ovoj stranici su navedeni sledeći izrazi koji označavaju:
- KUPISSIMO.com - (sajt i svi sadržaji na sajtu)
- Član - osoba ili lice koja ispunjava uslove korišćenja navedene na opoj stranci, koja je ispravno registrovana na KUPISSIMO.com web sajtu i koja kao rezultat, poseduje Nalog koji omogućuje pristup KUPISSIMO.com uslugama
- Prodavac - Član koji na KUPISSIMO.com nudi robu za prodaju
- Kupac - Član koji na KUPISSIMO.com postavlja ponudu u okviru aukcije
- Aukcije - procedura sklapanja ugovora/dogovora izmedju Kupca i prodavca
 
PRAVILA
Registrovanjem na KUPISSIMO.com web sajtu, tj. unosom ličnih podataka koji su nephodni za registraciju Član-a, kao i prihvatanjem ovih uslova korišćenja KUPISSIMO.com usluga, zainteresovana strana postaje punopravan Član
Registracija i članstvo su besplatni.

KUPISSIMO.com može da izmeni Uslove korišćenja navedene na ovoj stranici. Izmena stupa na snagu datuma naznačenog od strane KUPISSIMO.com, ali ne ranije od 3 dana od trenutka objavljivanja na ovoj stranici, isključujući Aukcije koje su bile pokrenute pre izvršenja ispravaka.
Takve Aukcije sprovođene su shodno prethodnim pravilima.

U trenutku prve prijave nakon ostvarenja ispravaka, Član će biti obavešten o izmenama i o mogućnosti prihvatanja.
U slučaju neprihvatanja novih uslova Član može otkazati svoje članstvo kako je navedeno na ovoj stranici.

Članstvo je dozvoljeno samo za:
- fizička lica, koja su navršila 18 godina i koja su sposobna za samostalno sklapanje pravnih ugovora
- pravne osobe i organizacije bez pravne ličnosti, ali koje su sposobne za nabavljanje prava i preuzimanje obaveza.

Podaci koji se dostavljaju prilikom registracije moraju biti potpuni i uvek tačni. KUPISSIMO.com zadržava pravo provere dostavljenih podataka.

Matični broj gradjana (MB) Člana mora biti tačno unet. U slučaju zloupotrebe tudjeg MB-a, Član snosi sve posledice za korišćenje tudjeg identiteta a prema zakonima Republike Srbije.
 
Članstvo na KUPISSIMO.com
- Član NE MOŽE da poseduje više naloga.
- Samo punopravni Član može koristiti usluge koje KUPISSIMO.com pruža.
- U sistemu može biti registrovan samo jedan Član sa istim MB. KUPISSIMO.com radi proveru validnosti unetog MB.

- Nije moguća izmena korisničkog imena prihvaćenog tokom registracije. Promena email adrese je moguća samo u saradnji sa KUPISSIMO.com timom, i Član ne može sam promeniti email adresu.

- Bilo kakva promena drugih ličnih podataka je moguća, ali uz verfikacioni kod, koji se šalje Član-u na registrovanu email adresu. Tek korišćenjem tog koda u narednih 12 sati, Član može da promeni svoje "promenljive" lične podatke.

- Član može otkazati članstvo u bilo koje vreme slanjem e-mail-a na adresu office@Kupissimo.com.
Da bi otkazivanje članstva bilo prihvaćeno Član:
1. ne sme da ima neizmirene obaveze prema KUPISSIMO.com
2. ne sme imati najveću ponudu na bilo kojoj aukciji na KUPISSIMO.com

- KUPISSIMO.com ima ekskluzivno pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, ili blokira članstvo registrovanom Članu u bilo kom trenutku.

- Član kome je blokirano članstvo ostaje u obavezi da plati sve neizmirene troškove koje ima prema KUPISSIMO.com.

- Članu je zabranjeno da koristi nalog drugog Član-a ili da svoj nalog stavi na raspolaganje drugim osobama.

- Neovisno o činjenici da je Nalog blokiran, Član je potpuno odgovoran za svoja dejstva čijim posledicama je Nalog blokiran, a naročito, potpuno je odgovoran za štete prema KUPISSIMO.com.

- Član, čiji Nalog je blokiran, tada ne može da se registruje na KUPISSIMO.com ponovo, bez ranije dozvole od KUPISSIMO.com.


- U slučaju da član, ili neko drugi, tri puta uzastopno pogrešno unese lozinku koristeći svoje ili tuđe korisničko ime, taj nalog postaće privremeno blokiran (na 15 minuta). Na email adresu registrovanog člana stići će mail sa obaveštenjem o blokadi.
 
TIPOVI AUKCIJA
Sledeći tipovi aukcija mogu biti postavljeni na KUPISSIMO.com.
a. Aukcija sa licitacijom,
b. Aukcija sa licitacijom i dodatnom opcijom 'Kupite odmah',
c. Ponuda sa opcijom 'Kupite odmah' u okviru koje Prodavac postavlja predmet na prodaju samo po unapred definisanoj fiksnoj ceni.

Cene nuđene od strane Kupca, a takođe pravila i uslovi Aukcija su javne.
Komentari uneti na strani aukcije su javni.
 
ZABRANJENI PREDMETI
Član sme nuditi samo one Proizvode koji su u njegovoj isključivoj svojini, isključivoj i nesmetanoj državini i bez tereta.
Predmeti, usluge ili prava čija prodaja narušava dobre običaje, krši u bio kom obliku zakone prava ili prava trećih strana (autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva) ne smeju se postavljati kao aukcije-ponude na KUPISSIMO.com
Prodaja bilo kod predmeta koji je u suprotnosti sa zakonima Republike Srbije ne sme se oglašavati na KUPISSIMO.com
Za postavljanje ovakvih predmeta na prodaju Član je odgovoran pred zakonima Republike Srbije.

 
AUKCIJA
Aukcija mora da bude postavljena u kategoriji shodnoj tipu prodavanog Predmeta.
- Član je odgovoran za unos komentara, opisa, uslova, naziva i bilo kojeg drugog teksta korišćenjem bilo koje usluge na KUPISSIMO.com.
- Uneti tekst mora biti shodan zakonima prava i ne sme biti vulgaran, ne sme da vređa ili na bilo kakav način povredi prava treće strane, mora biti pouzdan i kompletan i ne sme da dovodi druge Članove u zabludu.
- Uneti tekst i slike moraju da se odnose samo na predmet aukcije.

- Uneti tekst mora biti shodan zakonima prava i ne sme da sadrži:
a. vulgarizam, nepristojne ili porno sadržaje, mišljenja koja šire mržnju, rasizam, ksenofobiju i konflikte između naroda,
b. kontakt podatke osoba ili jedinica drugih nego Član-a koji ostavlja komentar ili odgovor, uključujući email, imena, prezimena, korisničkog imena, mesta stanovanja, broja telefona ili adrese,
c. adrese internet stranica (URL-ove, linkove),
d. sadržaje reklamnog karaktera,
e. sadržaj koji krši prava intelektualne svojine trećih lica.

- Član je potpuno odgovoran za sadržaj opisa postavljene Aukcije, posebno za greške i nepreciznosti takvog opisa.
- Član sme da koristi samo one slike i tekstove na KUPISSIMO.com internet stranicama koje je sam napravio/napisao ili za čije korišćenje i/ili objavljivanje je vlasnik Članu dao dozvolu. Generičke ili fabričke slike nisu poželjne, a u slučaju da je njihova upotreba neophodna potrebno je naglasiti u tekstu aukcije da se na slici ne nalazi konkretan predmet ponude.
- Registrovani Član ima mogućnost da prijavi aukciju ako smatra da je protivzakonita ili da nije u skladu sa uslovima korišćenja KUPISSIMO.com usluga navedenih na ovoj strani. U tim situacijama Kupissimo.com zadržava pravo da takve aukcije stornira, i razmotri moguću blokadu članstva Članu koji je datu aukciju postavio.

- Član učestvuje u Aukciji putem postavljanja ponude za aukciju ili upotrebom opcije 'Kupite odmah'.
- Postavljajući svoju ponudu, Član daje saglasnost za pristup sledećim podacima svog Naloga Prodavcu: imenu, prezimenu, gradu, e-mail adresi i broju fiksnog/mobilnog telefona navedenog prilikom registracije.

- Članovima je zabranjeno da manipulišu cenom tokom aukcije.

- U toku Aukcije, Član može da postavlja Prodavcu pitanja.
1. Pitanje je moguće postaviti preko forme za unos KOMENTARA na strani sa opisom aukcije. Ovi komentari su vidljivi za sve korisnike sajta.
2. Pitanje je moguće postaviti i putem slanja privatnih poruka. U ovom slučaju poruka je vidljiva samo osobi kojoj je namenjena.

- Priključujući se licitaciji u aukciji, Član određuje maksimalnu cenu koju želi da plati za prodavani predmet.
Sistem će svaki put automatski navesti minimalnu cenu koja će da nadmaši ponude drugih Članova dok ne dostigne maksimalnu cenu koju je ponudio Član. Ako povećanje cene vodi do nadmašenja maksimalne cene – sistem će da navede ponudu ravnu maksimalnoj ceni kao poslednju moguću cenu.
Svako povećanje ponude zavisi od najveće trenutne cene, shodno niže navedenoj tabeli:
RASPON CENA (RSD) AUTOMATSKO POVEĆANJE PONUDE(RSD)
10-99 1
100-999 5
1000-4999 10
5000 - 14999 50
15000 i više 100

- U toku Aukcije jednog predmeta, Član može da promeni iznos maksimalne cene, ne može ipak da navede nižu cenu od već postavljene od strane drugog Član.
- Član koji je ponudio najveću cenu, pobeđuje na aukciji. Ako je više od jednog Člana navelo istu najveću cenu, pobeđuje ovaj koji je prvi ponudio maksimalnu cenu.
- Prodavac može dodatno opteretiti Kupca samo troškovima isporuke Predmeta, pripreme pošiljke i transporta, koji mogu, a ne moraju biti priloženi u ugovorenoj ceni u toku Aukcije. Osim spomenutih troškova, Prodavac ne može da naplaćuje nikakve nadoknade koje povećavaju cenu za Kupca.
- Prodavac i Kupac moraju stupiti u kontakt najkasnije u roku od deset (10) dana nakon završetka Aukcije.
OBAVEZE KUPISSIMA
- KUPISSIMO.com nije obavezan da proverava niti na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih Članova. Svaki Član je odgovoran za svoje ponašanje na KUPISSIMO.com.

- KUPISSIMO.com nije ugovorna strana izmedju Članova niti u bilo kakvom ugovoru zaključenom između Članova na KUPISSIMO.com.

- KUPISSIMO.com ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve rizike koji se vezuju za proces postavljanja aukcije, licitiranja, kao i odnos izmedju Članova na KUPISSIMO.com.

- KUPISSIMO.com nema bilo kakvu odgovornost za neispunjene obaveza od strane Člana ili štetu koju Član može s tim u vezi pretrpeti.

- Članovi zaključuju međusobne ugovore na KUPISSIMO.com tržištu samostalno i na svoju ličnu odgovornost.

- KUPISSIMO.com nije odgovoran za ponašanje Članova na KUPISSIMO.com ili za neispravno ispunjavanje ili neispunjavanje sklopljenih ugovora kao rezultata Aukcija. Prodavac i Kupac stiču prava i obaveze na osnovu takvih ugovora i isključivo su odgovorni za ispunjenje takvih ugovora.

- KUPISSIMO.com je odgovoran samo za direktnu štetu koju nekom licu prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom. Odgovornost KUPISSIMO.com za izgubljenu dobit i drugu direktnu/indirektnu štetu isključuje se u potpunosti.

- KUPISSIMO.com nije odgovoran za kvalitet, sigurnost ili zakonitost prodavanih predmeta u okviru Aukcija, za pouzdanost ili ispravnost priloženih informacija, sposobnost Prodavca za prodavanje predmeta i spremnost Kupca da plati obaveze koje nastaju kao rezultat Aukcija.

- KUPISSIMO.com može da stornira Aukciju ako dejstva, s njom vezana, krše odredbe ili zakone prava, a takođe ako šteti imidžu KUPISSIMO.com. Kao rezultat ukidanja Aukcije, sve informacije (naročito informacije prikazane na stranici Aukcije) prestaju da budu dostupne, nije moguće dalje vršenje nikakvih dejstva koja se odnose na Aukciju.

OSTALO
- KUPISSIMO.com ima autorska prava vlasništva nad grafičkim elementima na KUPISSIMO.com, do oblikovanja i razmeštaja ovih elemenata, a takođe prava intelektualnog vlasništva.

- Korisnicima je zabranjeno koristiti grafičke elemente, njihovo oblikovanje i razmeštaj, a takođe oznake koje su predmet vlasničkog prava KUPISSIMO.com, osim usled ranije dozvole od KUPISSIMO.com.

- Član je obavezan ne otkrivati trećim stranama nikakve informacije o drugim Članovima koje su nabavljene usled korišćenja KUPISSIMO.com, ukoliko ranije nije dobio odobrenja dotičnog Člana.

 
Tehnički prekidi, održavanje
- KUPISSIMO.com nije odgovoran za privremenu nedostupnost svoje internet stranice, niti za potpuno, delimično ili pogrešno nefunkcionisanje bilo koje internet stranice u okviru KUPISSIMO.com web sajta.
Takodje, KUPISSIMO.com nije odgovoran za tehničke probleme bilo koje prirode koji mogu nastati prilikom korišćenja KUPISSIMO.com usluga.

- Vreme prikazano na KUPISSIMO.com web sajtu je informativne prirode i ne mora odgovarati službenom vremenu.
- KUPISSIMO.com web sajt i/ili kupissimo usluge mogu biti dostupne samo u ograničenom obimu, u neodređenom vremenskom intervalu, kao rezultat održavanja, tehničkih problema ili iz drugih razloga.

- Član nema pravo ni na kakav zahtev ili potraživanja prema KUPISSIMO.com u vezi sa ovim ili sličnim razlozima.
Merodavno pravo i nadležnost
Na sve sporove između KUPISSIMO.com i Člana primenjivaće se zakoni Republike Srbije.
Nadležni sud biće Privredni sud u Beogradu, a ako nije moguće uspostaviti nadležnost privrednog suda, opštinski sud prema sedištu KUPISSIMO.com.


 
 

KUPISSIMO

početna strana
o nama/kontakt
kupissimo za poneti
prijatelji sajta

KAKO DA...?

najčešća pitanja
korak po korak
forumissimo

USLOVI

uslovi korišćenja
pravna pouka
© copyright 2011-2021 KUPISSIMO.com - Sva prava zadržana